Loading...
NARZĘDZIE DO OCENY POZIOMU UMIEJĘTNOŚCI CYFROWYCH2019-04-27T10:34:42+01:00

Project Description

Czym jest kompetencja cyfrowa i dlaczego jest ważna?

Kompetencja cyfrowa to zestaw wiedzy i umiejętności, które są wymagane podczas korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych i mediów cyfrowych do wykonywania zadań, rozwiązywania problemów i komunikowania się w pracy, w czasie wolnym, podczas nauki i spotkań.

Prawie połowa ludności UE ma niewystarczające umiejętności cyfrowe potrzebne do  uczestnictwa w społeczeństwie i gospodarce. Wśród  aktywnej siły  roboczej (zatrudnionych i bezrobotnych) liczba ta wynosi prawie 40%. Praca, szanse na zatrudnienie, edukacja, czas wolny, integracja i uczestnictwo w społeczeństwie – wszystkie te obszary i wiele innych w naszym społeczeństwie podlegają  przekształceniom na skutek cyfryzacji. W związku z tym kompetencje cyfrowe – pewność i krytyczne wykorzystanie narzędzi ICT w tych obszarach – są kluczowe dla uczestnictwa w dzisiejszym społeczeństwie i gospodarce.

Czym jest  DigComp?

Ramy Kompetencji Cyfrowych dla obywateli, znane również pod skrótem DigComp, zostały po raz pierwszy opublikowane w 2013 r. przez Komisję Europejską. Celem było stworzenie narzędzia do poprawy kompetencji cyfrowych obywateli, pomoc decydentom w formułowaniu polityki oraz planowaniu inicjatyw edukacyjnych i szkoleniowych w celu poprawy kompetencji cyfrowych. DigComp dostarczył również wspólnego języka do  identyfikowania  i opisu  kluczowych obszarów kompetencji cyfrowych.

DigComp identyfikuje kluczowe elementy kompetencji cyfrowych w 5 obszarach, które można podsumować w następujący sposób: (Rysunek 3)

1) Umiejętność korzystania z informacji i z danych:

Wyrażanie potrzeb z zakresu informacji, wyszukiwanie danych, informacji i treści w środowiskach cyfrowych. Ocena wiarygodności oraz rzetelności źródeł danych, informacji i treści cyfrowych. Przechowywanie, organizowanie i przetwarzanie danych w ustrukturyzowanym środowisku

2) Komunikacja i współpraca: Współdziałanie, komunikacja  i współpraca  za pomocą technologii cyfrowych. Dostosowywanie strategii komunikacyjnych do konkretnych odbiorców oraz świadomość różnorodności kulturowej i pokoleniowej w środowisku cyfrowym. Uczestniczenie w życiu społecznym poprzez wykorzystanie publicznych i prywatnych usług cyfrowych Poszukiwanie możliwości usamodzielnienia się i działań obywatelskich poprzez odpowiednie technologie cyfrowe. Zarządzanie  własną tożsamością cyfrową i reputacją.

3) Tworzenie treści cyfrowych: Tworzenie  i edytowanie treści cyfrowych. Ulepszanie  i integracja  informacji i treści z istniejącą wiedzą, przy jednoczesnym  zrozumieniu  w jaki sposób należy stosować prawa autorskie i licencje. Wiedza jak podać zrozumiałe instrukcje dla systemu komputerowego.

4) Bezpieczeństwo: Ochrona urządzeń, treści, danych osobowych i prywatności w środowiskach cyfrowych. Umiejętność unikania zagrożeń zdrowotnych i zagrożeń dla dobrostanu fizycznego i psychicznego podczas korzystania z technologii cyfrowych. Świadomość znaczenia technologii cyfrowych dla dobrostanu społecznego i integracji społecznej. Świadomość wpływu na środowisko technologii cyfrowych i ich wykorzystywania.

5) Rozwiązywanie problemów: Identyfikacja potrzeb i problemów oraz rozwiązywanie problemów koncepcyjnych i sytuacji problemowych w środowiskach cyfrowych. Wykorzystanie narzędzi cyfrowych do wprowadzania innowacji w procesach i produktach. . Poszukiwanie możliwości samorozwoju i bieżące śledzenie ewolucji cyfrowej.

Tutaj możesz dowiedzieć się więcej o DigComp i kompetencjach cyfrowych

O naszym narzędziu do samooceny

Nasze narzędzie do samooceny zapewnia przegląd własnych kompetencji cyfrowych zgodnie z ramami DigComp. Wskazuje kompetencje, w których jesteś silny i motywuje Cię do pracy nad poprawą umiejętności cyfrowych, w których jesteś słabszy!

Narzędzie to jest ściśle powiązane z głównym projektem badawczym UE, DIGCOMP, wynikającym z włączenia przez Parlament Europejski kompetencji cyfrowej, jako jednej z ośmiu podstawowych kompetencji w zakresie uczenia się przez całe życie.

Korzyści wynikające z samooceny

Spersonalizowany wykres radarowy

Zdobądź  osobisty cyfrowy „wykres radarowy”, który zawiera przegląd Twoich mocnych i słabych stron.

Porównanie

Porównaj swoje wyniki z wynikami innych studentów.

Rekomendacje szkoleniowe

Uzyskaj zalecenia dotyczące tego, które moduły naszego kursu szkoleniowego najlepiej wzmocnią Twoje umiejętności cyfrowe.

Jak skorzystać z naszego narzędzia do samooceny kompetencji cyfrowych

  1. Kliknij ROZPOCZNIJ TWOJĄ SAMOOCENĘ
  2. Zaakceptuj pliki Cookies
  3. Przeczytaj opis każdej kompetencji następnie oceń siebie od 1 do 6 dla każdej kompetencji w oparciu o wytyczne w niej zawarte
  4. Przeczytanie I ukończenie samooceny zajmie około 30 minut
  5. Otrzymasz swój wykres radarowy w kilka sekund, a dzięki podanym wskazówkom dowiesz się na których modułach naszego kursu treningowego powinieneś się skoncentrować.

ROZPOCZNIJ  TWOJĄ SAMOOCENĘ

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Digitalskillsaccelerator.eu korzysta z plików cookies. Cookie to mały plik tekstowy, który jest przechowywany w przeglądarce. Pliki cookies umożliwiają rozpoznanie Twojego  komputera, zebranie informacji o tym, które strony i funkcje są przez Ciebie odwiedzane za pomocą przeglądarki. Pliki cookies to jedyny sposób na to, aby digitalskillsaccelerator.eu działał zgodnie z przeznaczeniem. Pliki cookies są używane przez prawie wszystkie strony internetowe.

Pliki cookies, których używamy, są wykorzystywane do personalizacji prezentacji digitalskillsaccelerator.eu w oparciu o Twój sprzęt komputerowy (język, rozmiar ekranu, system operacyjny itp.), a także dają Ci dostęp do Twoich wyników.